Choď na obsah Choď na menu
 


Kde nájdeme v písmach zmienky o Ježišových súrodencoch ?

13. 10. 2010

1. Podľa Mar 6:3 mal Ježiš "bratov", Jakuba, Jozesa, Judu a Šimona.
Doprevádzali jeho matku do Káni Galilejskej a odtiaľ do Kafarnaum
Jan 2:12.
2. Ďalej sa hovorí, že ani "Jeho bratia" mu neverili Jan 7:5.
3. Po zmŕtvychvstaní sa s nimi stretávame medzi učeníkmi.
Písmo jasne rozlišuje "bratov", píše sa o "všetkých so ženami a Máriou" a o
"Jeho bratoch". Sk 1:14.
4. V Gal 1:19 sa píše o Jakobovi ako o "bratovi Pána".


Dôkaz.

Písmo hovorí skutočne o Ježišových pokrvných bratoch.
Nasledovné verše, kde je jasne uvedené, že sa
jedná o bratov /menovite/, a sestry Pánove.

Marek 6:2 A keď bola sobota, začal učiť v synagóge.
A mnohí, keď ho počuli,
žasli a hovorili: Odkiaľ to tento má? A jaká je to múdrosť, ktorá mu je daná,
že aj také divy sa dejú skrze jeho ruky?
3 Či nie je toto ten tesár, syn Máriin, a
brat Jakobov, Jozesov, Júdov a Šimonov?
A či nie sú[color=red]aj jeho sestry[/color]
tu u nás? A pohoršovali sa na ňom.


Tým bratom nebol nikto iný, ako Pán Ježíš Kristus.
Kedy začali spory?

Pozrime sa na to, ako sa v histórii „veriaci“ a veriaci stavali ku kontroverzným
veršom a učeniu o Ježišových súrodencoch.
Rím sa všemožne / iste v úprimnej viere / snažil dokázať Máriine
večné panenstvo. Naopak kresťania /tiež úprimne veriaci, ktorí
mali v ruke zvitky, Písmo/ sa veľmi touto problematikou nezaoberali.
Okolo roku 200 po Kristovi mali kresťania dosť svojich
existenčných problémov. Iste brali fakt o početnosti židovskej
rodiny mesiáša ako normálnu a bežnú vec. Ale boli tu už náboženskí
vodcovia, ktorí mali na vec iný pohľad.
Netvrdím, že si v tomto okamihu uvedomovali dosah a dopad toho,
čo sa v najúprimnejšej snahe snažili vyhlasovať za pravdu. Žiaľ, stalo sa to,
čo nikto neočakával, vznikli tri pohľady na učenie o Ježišových súrodencoch,
a začali spory, ktoré trvajú dodnes.
Neupieram ani jednému z nich úprimnosť hľadania a úprimnosť toho,
čo mu bolo zjavené v jeho vlastnej viere. Je však pravdou, že satan
dokáže veci prekrútiť a okolnosti prispôsobiť tak, aby si dotyčný
bol istý, že má pravdu.

Je iba jedna cesta ako si overiť, kde je
pravda. Tou cestou je Písmo, jediná preukázateľne zanechaná vec Bohom,
návod na cestu ku spáse.


Tri zaužívané učenia.
1. „Bratia“ boli súrodencami Ježiša, deti Márie a Jozefa.
Z Luk 2:7 a Mat 1:25 prirodzene vyplýva, že po narodení Pána existoval
medzi Jozefom a Máriou normálny manželský vzťah. Tento pohľad
vehementne zastával Helvidius v 4. storočí, ale vo svetle stále
atraktívnejšieho učenia o trvalom panenstve Márie, v dobe kedy
sa rozrastalo asketické hnutie sa stal herézou. Až od čias
reformácie sa táto vec začala verejne rozoberať a toto učenie
začali zastávať protestanti a zastávajú ho dodnes.
2. „Bratia“ boli deťmi Jozefa s nejakou predchádzajúcou manželkou.
Túto teóriu, po prvýkrát prezentovanú v treťom storočí a obhajovanú
Epifanom v 4. storočí , prijala do svojho učenia pravoslávna cirkev.
3. „Bratia“ boli v skutočnosti Pánovými bratrancami.
Katolícky pohľad »»»

Tento názor presadzoval Jeroným na obranu učenia o trvalom panenstve.
Zakladá sa nasledujúcich predpokladoch:

a) správna interpretácia Jan 19:25 je tá, že pri kríži stáli tri
a nie štyri ženy, teda Mária, matka Ježišova, jej sestra stotožnená s
Mariou Kleofášovou a Mariou Magdalénou.
b) Druhá Mária z Jana je totožná s Máriou, ktorá je známa z
Mar 15:40, ako matka Jakuba mladšieho a Jozefa.
c) Tento Jakub mladší je apoštolom, v Mar 3:18, nazvaný „syn Alfeov“.
d) Druhá Mária v Jan 19:25, bola vydatá za Alfea..
Prečo sa jej hovorilo „Kleofášova“, čo znamená to isté ako
manželka Kleofáša, Jeroným nevedel, čo aj sám priznal.

Táto teória "bratrancov" teda musí tvrdiť, že Kleofáš bolo iné meno pre Alfea,
alebo že táto Mária bola dva razy vydatá. Touto vynaliezavou teóriou,
a nepresvedčivou exegézou Jeroným obmedzil počet mužov menom Jakub
na dva, syna Zebedeovho a Jakuba brata Pána, ktorý bol zároveň
apoštolom a známy ako „menší“, aby bolo možné odlíšenie od Zebedeovca.Záver.

Zo všetkých troch pohľadov, učení, nech si každý vyberie ten, ktorý mu je rozumovo
logicky najbližší, ktorý čo najdôveryhodnejšie korešponduje s Písmom.


Na záver otázky na zamyslenie.
1. Aký je skutočný dôvod, prečo niektoré náboženstvá tak vehementne popierajú
fakt, že Pán Ježíš Kristus mal súrodencov?

2. Kto z toho má prospech?

3. Čo by sa stalo, keby Pánových súrodencov začali cirkvy akceptovať tak,
ako to uvádza NZ?